و شما ای عاشقان آب و ورزش های آبی: غوطه ور شدن در آب، احساس سبکباری و رهایی،همراه تماس بدنتان با آب و سپس پیش رفتن در آب همه چیز است.

تماس با آب باعث می شود که خود اصلی شما خودش را نشان دهد. شما از این خوشحالید که چیز با ارزشی در زندگی دارید که از آن لذت کامل را می برید. شما هر روز صبح با عشق آب و شنا از خواب بر می خیزید و با شتاب به سمت معشوقتان می روید! دریا یا استخر

شما می دانید که یک نیروی قوی و عجیب و غیر معمول شما را به سمت آب و شنا می کشد، یک رابطه نا مرئی و جادویی بین شما و آب وجود دارد. شما به قدرت پاک کننده و آزادی بخش آب ایمان دارید.

ورزش های آبی

شما نیروی آگاهانه و هوشمندانه ی آب را باور دارید. شما پیام آب را در می یابید و آب هم شما را می فهمد.

شما رویای شنا دارید و با این رویا زندگی می کنید حتی در خواب و رویا هم شنا می کنید و مثل یک ماهی آزادانه در آب پیش می روید. شما خاطرات زیادی از گذشته های دور، بسیار دور از شناور بودن دائم در آب دارید.

شما در آب می خوابید، در آب می خورید و در آب زندگی می کنید. شما می دانید آب مهم ترین عنصر جهان است و بخش عمده ی زمین را درخود گرفته است. شما می دانید آب قوی ترین است، در همه جا به نرمی نفوذ می کند و سخت ترین چیز ها را مغلوب خود می کند.

شما همراه رودها در عمق دره ها جاری می شوید و قدرت خود را به همه نشان می دهید و خرامان به دل زمین فرو می روید. شما از همه جا می جوشید. شما دانایی اعماق را دارید و می خواهید بیشتر و بیشتر شنا کنید. 

شما قدرت شنا را حس می کنید. شما شعور آب را درک می کنید. شما می دانید که آب منشاء همه چیز است و همه چیز از آب زنده است. شما آب را نمی آلایید. برای شما آب مقدس است.  بدن با آب دوستی دیرینه دارد. 

شما به پیام های درونتان به عمیق ترین پیام ها پاسخ می دهید و به سوی شنا می روید. شنا کردن برای شما مثل نفس کشیدن است.

شما تمام جهان را دارید زیرا، به قدرت جادویی آب اعتقاد دارید. شما با آب همراه می شوید. شما آب را به عنوان بستر زندگی میلیون ها جاندار، مقدس و محترم می دانید. برای شما آب زندگی جهان و همه هستی است. شما می دانید که شنا فقط برای تابستان نیست و می دانید در بسیاری از فرهنگ ها شنا کردن

در آب های سرد و یخ زده مراسمی عبادی و روحانی است. شما قدرت شنا را می شناسید.

ما هم چون شما و از شمائیم پس دستانتان را به گرمی می فشاریم.

تمامی حقوق محفوظ و متعلق به خانه ورزش گنبد می باشد.  
بالا