ارزش ها و هنجارهای خانه ورزشالف: ما بیشترین مساعی خود را در جهت نفع مشتریان انجام می دهیم.

ب: همیشه در اختیار مشتریان هستیم.

ج: دانش و کار ما باید برای شرکت و کل جامعه مفید واقع شود.

د: درستکاری و صداقت بر همه چیز ارجح است، حتی اگر ضرر کنیم.

ه: نتایج کار گروهی مهم هستند نه اهداف فردی.

و: می خواهیم هم از لحاظ کمیت و هم از حیث کیفیت حرف اول را در منطقه بزنیم.

ز: کارکنان ما با ارزش ترین دارائی های ما هستند.

ح: هدف اصلی ارزش قایل شدن برای سهامداران است.

تمامی حقوق محفوظ و متعلق به خانه ورزش گنبد می باشد.  
بالا