مراحل آموزش شنا از مبتدی تا نجات غریق و مربی گری

آموزش شنای مبتدی یک:

1. آشنائی با آب

2. شناوری سینه و پشت

3. سرخوردن در آب

4. آموزش پای کرال پشت

5. آموزش دست کرال پشت

6. آموزش پای دوچرخه

7. آشنایی با قسمت عمیق و تجربه شنا در عمق

آموزش شنای مبتدی:

1. تکرار تمرینات مرحله مبتدی یک

2. هماهنگی دست و پا در کرال پشت

3. آموزش نفس گیری در کرال سینه

4. آموزش دست کرال سینه

5. تمرینات تسلط در شنای قسمت عمیق

6. آموزش استارت کرال سینه و پشت

آموزش شنای پیشرفته یک:

1. تمربن شنای کرال سینه و اصلاح تکنیک

2. تمرینات جهت تقویت پای کرال سینه و پشت

3. تقویت فن پای دوچرخه

4.آموزش برگشت کرال سینه و پشت

5. آموزش شنای قورباغه

آموزش شنای پیشرفته دو:

1. کرال سینه، پشت، (قدرت، سرعت و تکنیک)

2.آموزش پای قورباغه

3. آموزش نفس گیری

4. هماهنگی دست و نفس

5. هماهنگی دست، نغپفس و پا

6. آموزش شنای پای مقدماتی

7. آموزش استارت و برگشت شنای قورباغه

آموزش شنای پیشرفته سه:

1. تمرینات شناهای کرال سینه، پشت و قورباغه

2. آموزش موج پروانه

3. آموزش موج پروانه با دست کرال

4. آموزش موج پروانه با دست قورباغه

5. آموزش دست پروانه

6. آموزش نفس گیری

7. هماهنگی دست و نفس

8. آموزش استارت و برگشت شنای پروانه

مقدمات نجات غریق:

1. تمرینات سرعتی

2. دوچرخه با دست خارج از آب

3. شنای کرال

4. شنای پهلو (دست، پا و هماهنگی کامل آنها)

5. آموزش زیرآبی

6. آموزش قوس زدن

7. آموزش پرش با پای باز

8. آموزش حمل

9. فنون رهایی

جهت کسب اطلاعات بیشتر لطفا با پذیرش و یا مربیان تماس بگیرید.

 

تمامی حقوق محفوظ و متعلق به خانه ورزش گنبد می باشد.  
بالا